Kontakt

„Studia Pragmalingwistyczne”

Instytut Polonistyki Stosowanej
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa

Adres e-mail: studiapragmaling@uw.edu.pl

Dystrybucja pisma:
Sekcja Wydawnicza Wydziału Polonistyki UW
wyd.polon@uw.edu.pl