Nr 8/ 2016

eng
Pobierz numer
SPVIII okładka — kopia

 

Redaktorzy tomu: Marlena Kurowska, Józef Porayski-Pomsta, Maria Przybysz-Piwko

Recenzenci tomu: zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego recenzenci są anonimowi (lista wszystkich recenzentów czasopisma w latach 2009-2016).

Opracowanie streszczeń w języku angielskim: Marcin Ślarzyński

Korekta: ZESPÓŁ
Spis treści nr 8/2016

Od redakcji
ARTYKUŁY I ROZPRAWY
TERAPIA LOGOPEDYCZNA
Danuta Emiluta-Rozya Programowanie terapii na podstawie wyników badania logopedycznego
Danuta Pluta-Wojciechowska Procedura terapii wad wymowy w analizie poznawczej
Natalia Siudzińska, Elżbieta  Radkowska Terapia logopedyczna dzieci po zabiegu faryngoplastyki
Marlena Kurowska Wywoływanie wypowiedzi u dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy i języka pochodzenia korowego
Milena Mrozowska Terapia osób jąkających się dr. M.F. Schwartza oparta na technice pasywnego przepływu powietrza − The Passive Airflow Technique
NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE
Dorota Lipiec Karta badania logopedycznego osób po laryngektomii całkowitej
Monika Kaźmierczak Ocena pacjentów z zaburzeniami głosu za po- mocą Voice Handicap Index (VHI) na tle innych metod diagnostycznych (cz. 1. − stosowanych w foniatrii)
Monika Kaźmierczak Ocena pacjentów z zaburzeniami głosu za po- mocą Voice Handicap Index (VHI) na tle innych metod diagnostycznych (cz. 2. − stosowanych przez terapeutów głosu i mowy)
Karolina Pożoga Zastosowanie Testu FAST w diagnostyce i monitorowaniu przebiegu afazji w ostrej fazie udaru mózgu (na podstawie badań własnych)
PROFILAKTYKA LOGOPEDYCZNA I WSPOMAGANIE ROZWOJU FUNKCJI MOWY
Alina Gromadka Idea wczesnej profilaktyki i terapii logopedycznej a wskaźniki zaburzeń ze spektrum autyzmu
Iwona Sołtys Wpływ typu karmienia na rozwój wzorców artykulacyjnych. Przeciwdziałanie zaburzeniom w wypadku karmienia sztucznego − zadania logopedy
Marcelina Przeździęk Wspomaganie karmienia u dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym. Podstawowe zagadnienia
Joanna Zawadka Rola oddziaływań logopedycznych w profilaktyce, diagnozie i terapii zaburzeń czytania i pisania
ROZWÓJ I ZABURZENIA MOWY
Olga Jauer-Niworowska Trudności w przetwarzaniu treści abstrakcyjnych i przenośnych u osób z chorobą Parkinsona (PD) w normie intelektualnej − doniesienie z badań
Justyna Żulewska, Małgorzata Nowis-Zalewska Omówienia jako objaw zaburzeń nazywania u osób z afazją
Elżbieta Trociuk-Sadowska Reakcje niemówiącego dziecka z autyzmem na własne imię w świetle badań własnych
Mariola Białek Umiejętność różnicowania wzorców intonacyjnych oraz posługiwania się nimi przez dzieci w wieku trzech i czterech lat
Hubert Olborski Wpływ jąkania na prozodię mowy. Ocena zaburzeń wymowy na poziomie suprasegmentalnym w jąkaniu klonicznym i tonicznym 
Ewa Boksa Ślinotok i zaburzenia komunikacji u pacjentów cierpiących na dysfagię
Joanna Chmielewska, Barbara Jamróz: Ewelina Sielska-Badurek, Kazimierz Niemczyk Konsystencja i tekstura płynów i pokarmu jako ważny aspekt profilaktyki zachłystowego zapalenia płuc u pacjentów z dysfagią
ZAGADNIENIA KOMUNIKACJI
Anna Suchodolska (Hanna Sukhadolskaya) Komunikacja imigrantów z Polakami a fenomeny świadomości językowej oraz świadomości komunikacyjnej
Maria Żaboklicka Wymowa kandydatów na studia aktorskie. Na mate- riale zebranym w Akademii Teatralnej w Warszawie podczas egzaminów na Wydział Aktorski w 2011 roku
RECENZJE
Alicja Karsznia-Sobczak VB-MAPP. Ocena osiągania kamieni milowych  i planowanie terapii. Opis polskiego wydania programu do oceny umiejętności językowych i społecznych dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju
KRONIKA INSTYTUTU POLONISTYKI STOSOWANEJ (2015)
Rozprawy habilitacyjne pracowników Instytutu Polonistyki Stosowanej
Rozprawy doktorskie obronione w Instytucie Polonistyki Stosowanej
Jubilalia
Doc. doktor Maria Przybysz-Piwko (8 grudnia 1950 − 16 października 2016)
BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW INSTYTUTU POLONISTYKI STOSOWANEJ (2015)

Wróć do strony głównej