O piśmie

Charakter i profil naukowy czasopisma

„Studia Pragmalingwistyczne” to recenzowane czasopismo naukowe Instytutu Polonistyki Stosowanej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, wydawane jako rocznik. W piśmie ukazują się artykuły problemowe i rozprawy teoretyczne z zakresu szeroko pojętej wiedzy o komunikacji językowej człowieka. Jest otwarte na  autorów z wszystkich środowisk akademickich w Polsce. Pismo prezentuje na swoich łamach interdyscyplinarne podejście do problematyki zachowań językowokomunikacyjnych człowieka. Zamieszczane są w nim materiały z różnych dyscyplin i subdyscyplin humanistycznych i społecznych, w tym z językoznawstwa, logopedii, psychologii, glottodydaktyki, edukacji polonistycznej, literatury popularnej, edytorstwa, retoryki i medioznawstwa. Interdyscyplinarność pisma należy rozumieć zarówno jako przekraczanie granic między wąsko zakreślonymi polami badawczymi, jak i łączenie rozmaitych technik i metod badawczych. Redakcja pragnie powrócić do badania komunikacji werbalnej i niewerbalnej jako całości, do opisywania i wyjaśniania zjawisk komunikacyjnych ze względu na nie same, nie zaś z uwagi na specjalizacje wyznaczone przez narzędzia badawcze lub historycznie utrwalone podziały między obszarami zainteresowań poszczególnych nauk.

Czasopismo ukazuje się w języku polskim. Po artykułach zamieszczane są streszczenia w języku angielskim. Również spis treści tłumaczony jest na język angielski.

Struktura czasopisma

Periodyk składa się z następujących działów:

  1. Artykuły i rozprawy
  2. Sprawozdania i recenzje
  3. Kronika Instytutu Polonistyki Stosowanej
  4. Streszczenia prac doktorskich i habilitacyjnych pracowników Instytutu Polonistyki Stosowanej
  5. Bibliografia publikacji pracowników Instytutu Polonistyki Stosowanej

Powstanie czasopisma i jego rytm wydawniczy

Historia czasopisma sięga początku lat 90. XX w. i jest związana z ogólnopolskimi konferencjami naukowymi organizowanymi przez Pracownię Językoznawstwa Stosowanego Instytutu Języka Polskiego UW. Pokłosiem konferencji zatytułowanej „Zróżnicowanie języka dzieci i młodzieży z uwzględnieniem czynników środowiskowych, kulturowych, regionalnych i etnicznych” (Warszawa 21–22.10.1991) był tom Zagadnienia komunikacji językowej dzieci i młodzieży pod redakcją Józefa Porayskiego-Pomsty (Warszawa 1991). Efektem konferencji „Z badań nad kompetencją i świadomością językową dzieci i młodzieży” (Warszawa 25–26.10.1994) był z kolei tom Świadomość językowa – kompetencja – dydaktyka pod redakcją Elżbiety Sękowskiej (Warszawa 1996).

W latach 1997-2008 „Studia Pragmalingwistyczne” ukazywały się jako seria wydawnicza Pracowni Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Warszawskiego (Instytut Polonistyki Stosowanej Wydziału Polonistyki). W ciągu 11 lat ukazywania się serii zostało wydanych 5 tomów:

  • Studia Pragmalingwistyczne, Warszawa 1997,
  • Tekst – wypowiedź – dyskurs, Warszawa 1998,
  • Czynności tworzenia i rozumienia wypowiedzi, Warszawa 2002,
  • Komunikacja i tekst w perspektywie rozwojowej i dydaktycznej, Warszawa 2002,
  • Mowa i język w perspektywie dydaktycznej, logopedycznej i rozwojowej, Warszawa 2008.

Po przekształceniu serii wydawniczej w wydawnictwo o charakterze periodycznym w 2009 r. ukazał się pierwszy tom czasopisma „Studia Pragmalingwistyczne” (ISSN 2080-5853), które od tamtej pory jest wydawane jako rocznik.