Nr 2/ 2010

eng

 Pobierz numer

SP0002

Spis treści nr 2/ 2010

Kultura popularna – części i całości. Narracje w kulturze popularnej

Od redaktora
ARTYKUŁY I ROZPRAWY
Część I. Pamięci Profesora Jana Tokarskiego – w setną rocznicę urodzin
Zygmunt Saloni Jan Tokarski – uczony i nauczyciel
Jerzy Podracki Z pogranicza metodyki i językoznawstwa. Inspiracje dydaktyczne oraz metodologiczne Profesora Jana Tokarskiego
Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk, Zofia Zaron Na marginesie rozważań Jana Tokarskiego o czasowniku
Natalia Siudzińska, Marzena Stępień Polisemia i homonimia w ujęciu Jana Tokarskiego oraz w świetle nowszych ujęć językoznawczych, na materiale nazw miejscowych oraz pospolitych nazw osobowych
Część II. Zachowania językowe dzieci i młodzieży szkolnej
Aldona Skudrzyk, Jacek Warchala Kultura piśmienności młodzieży szkolnej- badania w perspektywie analfabetyzmu funkcjonalnego
Jolanta Nocoń Styl(e) wypowiedzi pisemnej licealistów
Daniel Bartosiewicz Potoczność i jej funkcje w wypowiedziach pisemnych gimnazjalistów
Iwona Artowicz-Skowrońska Ocena kompetencji dyskursywnej uczniów gimnazjum w symulowanych sytuacjach komunikacyjnych
Ewa Wolańska Wykładniki spójności tekstów renarracji tworzonych przez młodzież szkolną w wieku 12-13 lat
Olga Przybyła W poszukiwaniu reguł przyswajania mowy i języka – wnioski i inspiracje z badań nad kompetencją komunikacyjną i kompetencją językową dzieci z trudnościami w uczeniu się
Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk, Krzysztof Skibski, Michał Szczyszek Zwyczaj językowy młodych Polaków a norma skodyfikowana współczesnej polszczyzny ogólnej w zakresie słownictwa oraz słowotwórstwa
Irena Masojć Dystansowe formy adresatywne w zachowaniu językowym młodych Polaków na Litwie
Bernadeta Niesporek-Szamburska Oddziaływanie nowych mediów na zachowania językowe uczniów
Danuta Jastrzębska-Golonka, Agnieszka Rypel Wpływ czasopism młodzieżowych na wychowanie językowe młodych odbiorców (na przykładzie fotostory z czasopism dla dziewcząt)
Anna Tabisz Grzeczność językowa w telewizyjnych programach edukacyjnych dla dzieci (na przykładzie Jedynkowego przedszkola)
Joanna Budkiewicz-Żeberska Język prezenterów „Teleranka”. Próba opisu zachowań komunikacyjno-językowych młodzieży występującej w programie telewizyjnym
Magdalena Trysińska Zachowania komunikacyjno-językowe bohaterów filmów animowanych dla dzieci (na przykładzie rozmów prowadzonych w rodzinie)
Agata Rytel Między konwencją a kreacją. O językowym obrazie granicy domu w wierszach dzieci
SPRAWOZDANIA I RECENZJE
Joanna Dobkowska Kształtowanie się tożsamości językowej dziecka w społecznościach na pograniczu języków i kultur na przykładzie północno-wschodnich terenów Polski
Diana Kardis-Gavinčiuk Imiennictwo Polaków wileńskich urodzonych w latach 1945-1999
Elżbieta Sobczak Dialekt młodzieży polskiego pochodzenia w Hiszpanii (na podstawie badań przeprowadzonych w Regionie Autonomicznym Madrytu oraz w Katalonii)
Katalin Török Polsko-węgierskie, węgiersko-polskie kontakty językowe – historia i wspó łczesność
Marzena Stępień O czasownikowych wykładnikach wiedzy niezweryfikowanej przez mówiącego
SPRAWOZDANIA I RECENZJE
Agnieszka Staniaszek, Joanna Zawadka VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Z badań nad świadomością i kompetencją językową dzieci i młodzieży” (sprawozdanie)
Małgorzata Rokicka Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji „Europejski kanon literacki. Edycje XXI wieku”
STRESZCZENIA PRAC HABILITACYJNYCH PRACOWNIKÓW INSTYTUTU POLONISTYKI STOSOWANEJ
Jolanta Chojak Zrozumieć jak. Studium składniowo-semantyczne
Agnieszka Mikołajczuk Obraz radości we współczesnej polszczyźnie
BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW INSTYTUTU POLONISTYKI STOSOWANEJ (2009)

Wróć do strony głównej