Wytyczne dla autorów

1. Artykuły prosimy przysyłać pocztą elektroniczną na adres: studiapragmaling@uw.edu.pl (w formacie *.doc lub *.rtf; jeśli plik zawiera ilustracje lub niestandardowe czcionki, np. zapis fonetyczny, prosimy o dołączenie wersji *.pdf) lub pocztą tradycyjną: Studia Pragmalingwistyczne, Instytut Polonistyki Stosowanej, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (wydruk + wersja elektroniczna na nośniku CD lub DVD). Redakcja nie zwraca tekstów niezamawianych.

2. Autorzy przysyłający prace po raz pierwszy są proszeni o podanie – obok imienia, nazwiska, tytułu naukowego lub zawodowego i nazwy ośrodka naukowego, przy którym chcą afiliować tekst artykułu – także adresu korespondencyjnego, adresu e-mail i numeru telefonu.

Do redakcji można nadsyłać również teksty stanowiące omówienie najnowszych obcojęzycznych publikacji naukowych, a także recenzje publikacji naukowych (krajowych zagranicznych).

3. Objętość artykułu nie powinna przekraczać 22 stron (1800 znaków / strona), a recenzji – 10 stron; czcionka: Times New Roman, 12 p., interlinia 1,5, marginesy 2,5 cm.

4. Na pierwszej stronie, w lewym górnym rogu proszę umieścić nazwisko autora (nazwiska autorów) poprzedzone imieniem (imionami) w pełnym brzmieniu. Poniżej w nawiasie proszę podać afiliację, np. Jan Kowalski (Uniwersytet Warszawski, Warszawa). Poniżej proszę podać tytuł artykułu wraz z ewentualnym podtytułem.

5. Pod tytułem artykułu należy umieścić abstrakt i słowa kluczowe. Abstrakt ma stanowić samodzielny tekst w języku artykułu o objętości około stu słów, który przeczytany w oderwaniu od reszty pracy ma poinformować o jej zawartości. Abstrakt powinien zawierać takie elementy jak: sformułowanie celu badań, identyfikację obiektu badań, istotę stosowanej metody, najważniejsze wyniki i wnioski. Na końcu artykułu należy zamieścić streszczenie obcojęzyczne w jednym lub kilku językach używanych w kontaktach międzynarodowych. Do artykułów w językach obcych należy dodawać streszczenia w języku polskim.

6. Artykuły zaleca się dzielić na mniejsze fragmenty i opatrywać je numerowanymi śródtytułami. Na końcu należy umieścić syntetyczne ujęcie wyników badań lub rozważań będących treścią artykułu (pod nagłówkiem: Wnioski, Konkluzja, Uwagi końcowe).

7. Tytuły czasopism oraz cytaty należy podawać w cudzysłowie, a omawiane wyrazy, zwroty i zdania oraz tytuły książek i części prac, tzn. rozdziałów i artykułów, a także zwroty obcojęzyczne wplecione w polski tekst – wyodrębniać kursywą.

8. Przypisy należy umieszczać u dołu stronicy z tekstem, do którego się odnoszą. Odnośniki do przypisów powinny być oznaczane cyframi we frakcji górnej, w kolejności ciągłej dla całego artykułu.

9. Informacje bibliograficzne należy podawać w tekście głównym w systemie „autor-rok” (tzw. Harvard system).

10. Do artykułu należy dołączyć bibliografię załącznikową w systemie „autor-rok” (tzw. Harvard system: nazwisko, inicjał imienia, rok wydania, tytuł, miejsce wydania).

11. Opis bibliograficzny publikacji elektronicznych

UWAGA: Autorzy składający teksty do druku w „Studiach Pragmalingwistycznych” zobowiązani są dołączyć oświadczenie o oryginalności autorskiej tekstów oraz sposobach finansowania badań. Redakcja uznaje praktyki takie jak ghostwriting i guest authorship za przejaw nierzetelności naukowej, dlatego autor jest zobowiązany do podawania informacji wyłącznie o rzeczywistych twórcach tekstu. Dowiedz się więcej o polityce redakcyjnej w zakresie oryginalności autorskiej tekstów oraz przeciwdziałaniu ghostwritingowi i guest authorship.