Zasady recenzowania

1. Jeśli na stronie internetowej czasopisma zostało zamieszczone ogłoszenie informujące o tematyce kolejnego numeru „Studiów Pragmalingwistycznych”, wówczas jeden z członków kolegium redakcyjnego wstępnie ocenia, czy każdy z nadesłanych artykułów jest zgodny z daną tematyką. W przeciwnym razie artykuły są oceniane pod kątem zgodności z ogólnym profilem pisma oraz z zasadami redakcyjnymi stosowanymi w „Studiach Pragmalingwistycznych” .

2. Każdy artykuł jest wstępnie kwalifikowany do dalszego opracowania redakcyjnego przez jednego z członków redakcji. Następnie każdy wstępnie zakwalifikowany artykuł naukowy złożony do druku w „Studiach Pragmalingwistycznych” podlega ocenie niezależnego recenzenta będącego specjalistą w dziedzinie, z którą związana jest tematyka tekstu. Decyzję o tym, ilu specjalistów będzie recenzowało dany tom oraz o tym, jakie dziedziny będą oni reprezentowali, podejmuje redaktor naczelny w porozumieniu z kolegium redakcyjnym.

3. Recenzenci opracowują pisemne recenzje, w których w jednoznaczny sposób rekomendują przyjęcie artykułu do druku lub zalecają jego odrzucenie. Recenzenci mogą również rekomendować artykuł do druku pod warunkiem, że autor dokona koniecznych poprawek lub uzupełnień.

4. O dopuszczeniu artykułu do druku lub o jego odrzuceniu decyduje kolegium redakcyjne na podstawie recenzji. Kolegium udostępnia autorom recenzje w postaci anonimowej, prosząc, aby dokonali poprawek i uzupełnień lub aby ustosunkowali się do ewentualnych uwag recenzenta.

5. Zgodnie z wytycznymi MNiSW nazwiska recenzentów danego numeru są publikowane w każdym numerze na jego stronie redakcyjnej oraz na stronie internetowej czasopisma.

6. Recenzenci każdego tomu są informowani o obowiązku powiadomienia redakcji o wystąpieniu konfliktu interesów między autorem i recenzentem. Recenzent, podejmując się zrecenzowania tomu lub wybranego artykułu (wybranych artykułów) w tomie, jednocześnie oświadcza, że taki konflikt nie występuje.

Dowiedz się więcej o polityce redakcyjnej w zakresie oryginalności autorskiej tekstów oraz przeciwdziałaniu ghostwritingowi i guest authorship.