Oryginalność autorska i przeciwdziałanie ghostwritingowi

Autorzy składający teksty do druku w „Studiach Pragmalingwistycznych” zobowiązani są dołączyć oświadczenie o oryginalności autorskiej tekstów zawierające:

a)      informację o tym, że posiadają pełnię praw autorskich, koniecznych do opublikowania tekstu,

b)      jeśli tekst ma więcej niż jednego autora: informację o afiliacji wszystkich autorów oraz o ich wkładzie w tekst (szacunkowy wkład podany w procentach lub – o ile to możliwe – przypisanie autorstwa poszczególnym elementom tekstu),

c)      jeśli tekst zawiera zdjęcia, rysunki lub inne elementy, do których prawa mają osoby trzecie niebędące współautorami tekstu, to na autorze spoczywa obowiązek dostarczenia dokumentów potwierdzających, czy i na jakich zasadach materiały te mogą zostać wykorzystane w publikacji.

Redakcja uznaje praktyki takie jak  ghostwriting i guest authorship za przejaw nierzetelności naukowej, dlatego autor jest zobowiązany do podawania informacji wyłącznie o rzeczywistych twórcach tekstu. Przez ghostwriting rozumiemy sytuację, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie tekstu, tymczasem nie został wymieniony wśród jego autorów lub o jego roli nie poinformowano np. w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

O zjawisku guest authorship można mówić, gdy wśród autorów tekstu została wymieniona osoba, która nie miała żadnego udziału w przygotowaniu tekstu lub której udział w jego powstaniu był znikomy.