Nr 10/ 2018

eng
Pobierz numer

 

Redaktorzy tomu: Marzena Stępień, Natalia Siudzińska

Recenzenci tomu: zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego recenzenci są anonimowi (lista wszystkich recenzentów czasopisma w latach 2009-2018)

Opracowanie streszczeń w języku angielskim: Monika Czarnecka,
Korekta: Halina Maczunder
Spis treści nr 10/2018

Od redakcji
Józef Porayski-Pomsta Dziesięć lat „Studiów Pragmalingwistycznych. Rocznika Instytutu Polonistyki Stosowanej Wydziału Polonistyki UW”
O MARII PRZYBYSZ-PIWKO
Danuta Emiluta-Rozya, Bożena Strachalska Maria Przybysz-Piwko jako osoba, badaczka języka, społecznik
Ewa Wolańska Maria Przybysz-Piwko jako współtwórczyni nowoczesnej logopedii na Uniwersytecie Warszawskim
Ewa Wolańska Bibliografia dorobku piśmienniczego doc. dr Marii Przybysz-Piwko w latach 1975–2017
ARTYKUŁY I ROZPRAWY
Józef Porayski-Pomsta, Danuta Emiluta-Rozya Logopedia warszawska. Historia i czasy współczesne
CZĘŚĆ I. BADANIA NAD ZABURZENIAMI MOWY U OSÓB Z DYSFUNKCJAMI UKŁADU NERWOWEGO
Olga Jauer-Niworowska Udział struktur podkorowych mózgu w regulacji zachowań komunikacyjnych i językowych
Justyna Sochacka Studium przypadku chorej z zanikiem wieloukładowym (postać móżdżkowa)
Alicja Karsznia-Sobczak Niepłynność mówienia w depresji. Studium przypadku
Joanna Chmielewska-Walczak, Barbara Jamróz, Magdalena Milewska, Ewelina Sielska-Badurek, Ewa Osuch-Wójcikiewicz, Kazimierz Niemczyk Diagnostyka dysfagii ustno-gardłowej – studium przypadku
Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska Pierwotna afazja postępująca i jej nowe warianty
Justyna Żulewska, Karolina Pożoga Postępowanie logopedyczne w przypadku afazji globalnej
Paula Grzeszczuk Efektywność grupowej terapii afazji opartej na zasadach tworzenia dyskursu
Marlena Kurowska Interpretacja wyników badania kinestezji artykulacyjnej a diagnoza logopedyczna
Renata Marciniak-Firadza Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, dziecko na pograniczu normy intelektualnej oraz dziecko w normie i ich kompetencje słowotwórcze (na przykładzie nazw narzędzi) – studium porównawcze trzech przypadków
Marzena Błasiak-Tytuła Terapia logopedyczna dwujęzycznego dziecka z autyzmem
CZĘŚĆ II. UMIEJĘTNOŚCI OPOWIADANIA, CZYTANIA I PISANIA – ZABURZENIA I STRATEGIE NAUCZANIA
Maria Kielar-Turska Dziecięca kompetencja narracyjna: rozumienie istoty narracji i umiejętność opowiadania
Ewa Wolańska, Joanna Zawadka, Adam Wolański: Pisanie i czytanie bez liter. Fonologiczny alfabet obrazkowy autorstwa Marii Przybysz-Piwko jako pomoc w rozwijaniu umiejętności fonologicznych dziecka z trudnościami w czytaniu i pisaniu
Ewa Jeżewska-Krasnodębska Współwystępowanie dysleksji rozwojowej i zaburzeń mowy u młodzieży kończącej podstawową edukację szkolną – skala zjawiska
Justyna Mikołajewska Lateralizacja ręki i oka a kompetencje fonologiczne uczniów drugiej klasy szkoły podstawowej
Mariola Białek Nie wiem, chyba myślę, że… – wyrażenia metatekstowe w języku dzieci i dorosłych (na podstawie badań własnych)

Ewelina Zając O sprawności narracyjnej uczniów klas I–III. Wyniki badań

CZĘŚĆ III. ROZWÓJ MOWY DZIECKA – NORMATYWNY I ZABURZONY
HALINA ZGÓŁKOWA Logopedyczne aspekty leksyki dzieci w wieku przedszkolnym

EWA BINKUŃSKA Uproszczenia grup spółgłoskowych w nagłosie wyrazów. Tendencje realizacyjne w rozwoju mowy dziecka

KATARZYNA MATUSIAK, KAROLINA SINDREWICZ, NATALIA SIUDZIŃSKA Rola badań przesiewowych w profilaktyce zaburzeń mowy i we wczesnej interwencji logopedycznej

ALEKSANDRA KMITA Wybrane działania z zakresu profilaktyki logopedycznej u dzieci urodzonych przedwcześnie w warunkach oddziału neonatologii i intensywnej terapii noworodka

JUSTYNA ANTCZAK-KUJAWIN Diagnoza logopedyczna dzieci w wieku 3–6 lat z zaburzeniami artykulacji – doniesienia z badań

KRONIKA INSTYTUTU POLONISTYKI STOSOWANEJ
Dziesięć lat Instytutu Polonistyki Stosowanej – oprac. EWA KOZŁOWSKA
Profesor Stanisław Dubisz – w czterdziestopięciolecie pracy naukowej i dydaktycznej w Uniwersytecie Warszawskim – JÓZEF PORAYSKI-POMSTA
Bibliografia publikacji pracowników Instytutu Polonistyki Stosowanej (2017) – oprac. EWA KOZŁOWSKA
Rozprawy habilitacyjne pracowników Instytutu Polonistyki Stosowanej (2017) – oprac. EWA KOZŁOWSKA
Rozprawy doktorskie obronione w Instytucie Polonistyki Stosowanej (2017) – oprac. EWA KOZŁOWSKA

Wróć do strony głównej